Rozliczenie podatkowe 2014

> MOŻNA odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną Fundacji Wolna Syria w 2014 roku

Fundacja realizuje cele w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 4. ust.1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego „pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”.

Podstawa prawna odliczenia: art.26 ust.1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wypełniając PIT-37 należy wypełnić PIT/O (część B.Odliczena od dochodu, pkt.1. Darowizny przekazane, rubryka 11). Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż na podatniku leży obowiązek sprawdzenia jak należy prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe, czy jego status uprawnia go do odliczenia darowizny i jakie muszą być spełnione warunki (np. odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodów). Dodatkowe informacje.

> NIE MOŻNA przekazać na rzecz Fundacji Wolna Syria 1% podatku

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (pomimo, że prowadzi działalność pożytku publicznego). Wynika to m.in. z faktu, że Fundacja została zarejestrowana 6 sierpnia 2013 roku, a zgodnie z art.22 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem prowadzenia działalności zgodnie z art. 3 ustawy, przez co najmniej 2 lata.